Forte motonet

Polttoaineen lisäaineet | Motonet Oy

Motonetissa on kattava valikoima erilaisia polttoaineeseen tai öljyyn lisättäviä suoja- ja voiteluaineita sekä bensiini- ja dieselmoottoreiden polttoaine- …

Motonetista kattava valikoima polttoaineen lisäaineita, Neste AdBlue, EOLYS-neste, hiukkassuodattimen puhdistus, kausikäsittelyt, venttiilien puhdistuaineet.

Lisäaineet | Motonet Oy

Takalyhty Forte ulompi oikea. 49,90 €. Tuotteen hyllypaikka: Valitse tavaratalo yläkulman valikosta. Heti tilattavissa verkosta:.

Tuoteryhmä: Lisäaineet

Takalyhty Forte ulompi oikea | Motonet Oy

Takalyhty Forte vasen/ulompi. 49,90 €. Tuotteen hyllypaikka: Valitse tavaratalo yläkulman valikosta. Heti tilattavissa verkosta:.

Takalyhty Forte vasen/ulompi | Motonet Oy

Forté fuel system cleaner. Forté Fuel System Cleaner puhdistaa kaikki moottorin osat, joiden kautta polttoneste kulkee nesteenä, suuttimet mukaan lukien. Forté …

Kaasujousi Forte vasen | Motonet Oy

9.12.2022 — Löydä oma Forté huoltopisteet Suomessa. Forte banner. Open full screen to view more. Jälleenmyyjäverkosto. Collapse map legend. Map details.

Varaosat MBK YA 50 R Forte 1995-1997 | Motonet Oy

Puhdistaa EGR-venttiilit. Sopii kaikkiin dieselmoottoreihin. Dieselille ja biodieselille B30 asti. Forté Diesel Turbo Cleanerin koostumus on suunniteltu …

MBK YA 50 R Forte 1995-1997 vm. 1997 varaosat

Forté puhdistustuotteet – K1 Katsastus

7 Likes, 0 Comments – mto-services oy/motonet korjaamo (@mtoservicesoy) on Instagram: “Forte ECO-käsittely nyt Lommilan motonet korjaamolta.

Puhdas polttoainejärjestelmä vähentää päästöjä ja pitää moottorin kunnossa. Saat Forté-lisäaineet meiltä!

Jälleenmyyjäverkosto | Yhteystiedot – Forte

Jälleenmyyjäverkosto | Yhteystiedot | Forte

Forte Diesel Turbo Cleaner 400ml turbon puhdistusaine

Forte Diesel Turbo Cleaner 400ml turbon puhdistusaine | Karkkainen.com verkkokauppa

Forté Diesel Turbo Cleanerin ohjeiden mukainen käyttö turbodieselmoottorien polttonestejärjestelmissä antaa seuraavat hyödyt:

 • Puhdistaa jumittuneet muuttuvageometriset turboahtimet ilman purkamista.
 • Vähentää aktiivisesti hiukkaspäästöjä.
 • Puhdistaa EGR-venttiilit.
 • Sopii kaikkiin dieselmoottoreihin.
 • Dieselille ja biodieselille B30 asti.

Forté Diesel Turbo Cleanerin koostumus on suunniteltu erityisesti muuttuvageometrisella turboahtimella (VTG) varustettuihin turbodieselmoottoreihin. Epätäydellisen palamisen (palamatta jäävän dieselpolttonesteen) aiheuttamat nokihiukkaset kertyvät VTG-turboahtimen säätömekanismiin, jolloin se alkaa takerrella. Moottori empii tietyllä käyntinopeusalueella, koska säätömekanismi toimii virheellisesti. Tämä johtaa virheelliseen ilmamäärään ja tehohäviöön, jolloin tallentuu vikakoodi.

1272/2008 [CLP]
Huomiosana Vaara
GHS08
H304 – Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
H372 – Vahingoittaa elimiä (keskushermosto) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H412 – Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa
P405 – Varastoi lukitussa tilassa
P260 – Älä hengitä höyryä
P301+P310 – JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin
P331 – EI saa oksennuttaa
P273 – Vältettävä päästämistä ympäristöön
EUH066 – Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

Användningen av Forté Diesel Turbo Cleaner i enlighet med instruktionerna i bränslesystemen för turbodieselmotorer ger följande fördelar:

 • Rengör fastsittande turboladdare med variabel geometri utan demontering.
 • Minskar aktivt partikelutsläpp.
 • Rengör EGR-ventilerna.
 • Lämplig för alla dieselmotorer.
 • För diesel och biodiesel upp till B30.

Sammansättningen av Forté Diesel Turbo Cleaner är speciellt utformad för turbodieselmotorer utrustade med en turboladdare med variabel geometri (VTG). Sotpartiklar orsakade av ofullständig förbränning (oförbränt diesel) samlas i VTG-turboladdarens kontrollmekanism, vilket gör att den fastnar. Motorn sprattlar i ett visst varvtalsområde eftersom justeringsmekanismen fungerar felaktigt. Detta leder till felaktig luftmängd och effektbortfall, vilket gör att en felkod lagras.

1272/2008 [CLP]
Varningsord Fara
GHS08
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H372 – Orsakar skador på organ (centrala nervsystemet) genom långvarig eller upprepad exponering
H412 – Skadligt för vattenlevande organismer, skadliga långtidseffekter
P102 – Förvaras utom räckhåll för barn
P405 – Förvaras på låst ställe
P260 – Andas inte in ånga
P301+P310 – OM KEMIKALISKT FÖRTÄRAS: Kontakta omedelbart
TILL GIFTINFORMATIONEN, läkare
P331 – Framkalla INTE kräkning
P273 – Undvik utsläpp till miljön
EUH066 – Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor

The use of Forté Diesel Turbo Cleaner in accordance with the instructions in the fuel systems of turbodiesel engines provides the following benefits:

 • Cleans stuck variable geometry turbochargers without disassembly.
 • Actively reduces particle emissions.
 • Cleans the EGR valves.
 • Suitable for all diesel engines.
 • For diesel and biodiesel up to B30.

The composition of Forté Diesel Turbo Cleaner is specially designed for turbodiesel engines equipped with a variable geometry turbocharger (VTG). Soot particles caused by incomplete combustion (unburnt diesel fuel) accumulate in the VTG turbocharger control mechanism, causing it to seize. The engine sputters in a certain speed range because the adjustment mechanism is working incorrectly. This

mto-services oy/motonet korjaamo on Instagram: “Forte ECO …

mto-services oy/motonet korjaamo on Instagram: “Forte ECO-käsittely nyt Lommilan motonet korjaamolta. #motonet #lommila #espoo #mtoservicesoy #espoontie32 #vantaa #nummela #kirkkonummi”

7 Likes, 0 Comments – mto-services oy/motonet korjaamo (@mtoservicesoy) on Instagram: “Forte ECO-käsittely nyt Lommilan motonet korjaamolta. #motonet #lommila #espoo #mtoservicesoy #espoontie32 #vantaa #nummela #kirkkonummi”

Keywords: forte motonet, forté motonet, turbon puhdistusaine motonet